บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การป้องกันอาชญากรรม

อาชญากรรมที่มีอยู่ในสังคมที่ทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคม การป้องกันจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมและการป้องกันจะได้ผลต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย มิใช่หน้าที่โดยเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

การป้องกันอาชญากรรม ในการป้องกันอาชญากรรมจึงมีวัตถุประสงค์ในการลดช่องโอกาสที่จะทำความผิดนักอาชญาวิทยาได้สรุปไว้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

การป้องกันอาชญากรรม

 

 

 

1.การป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรมอาจแบ่งออกได้เป็น3แนวทางป้องกันไม่ให้คนดีประกอบอาชญากรรม ป้องกันไม่ให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดกลับมากระทำความผิดซ้ำป้องกันไม่ให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดมีโอกาสประกอบอาชญากรรม ซึ่งเป็นการยับยั้งผู้กระทำความผิดโดยทางอ้อม

2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ (CCTV) ศาลยุติธรรม และราชทัณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม ในกระบวนการยุติธรรมจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นองค์กรแรกที่เกี่ยวข้องในการดูแลและพิทักษ์รักษาบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยจึงควรหาวิธีการที่จะทำงานป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจึงอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การป้องกันอาชญากรรม และ การปราบปรามอาชญากรรม

การป้องกันอาชญากรรม

 

3. การป้องกันอาชญากรรมโดยการลงโทษ หลังจากศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิด ฝ่ายงานราชทัณฑ์จะรับตัวไปควบคุมจำคุกตามกำหนดโทษ เพราะการควบคุมผู้กระทำความผิดไว้ ทำให้สังคมปลอดภัยชั่วระยเวลาหนึ่ง และการป้องกันระยะยาวโดยการแก้ไข อบรม และฟี้นฟูจิตใจให้กลับตัวเป็นคนดี มีการฝึกอาชีพเพื่อพ้นโทษจะได้ประกอบอาชีพสุจริต

การป้องกันอาชญากรรม

 


4. การป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน

1.การใช้มาตรการคุมประพฤติ  เป็นการให้โอกาสผู้กระทำความผิดสามารถแก้ไขกลับตัวได้ในระยะเวลาที่ศาลกำหนด หลักการบังคับเช่นนนี้ เท่ากับเป็นการควบคุมมิให้ผู้กระทำความผิดทำขึ้นอีกถ้าทำอีกผู้กระทำความผิดจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ   จะเห็นได้ว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญโดยมีส่วนร่วมในการป้องกัน   แก้ไข  และควบคุม  การก่ออาชญากรรมและแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดได้  ถ้าเห็นว่าผู้กระทำผิดมีความประพฤติไม่ดีกระทำผิดเงื่อนไขของศาลก็จะต้องรายงานให้ศาลทราบทันที

2.อาสาสมัครเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมีบุคลากรและงบประมาณไม่มากพอที่จะป้องกันและควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนที่มีน้ำใจและเสียสละยอมเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือเป็นกำลังสนับสนุนในการช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชุมชนและเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเดียวกับผู้ถูกคุมประพฤติอาสาสมัครจึงเป็นเสมือนแกนนำของชุมชนในการแสดงบทบาทเกี่ยวกับการนำไปสู่การป้องกันอาชญากรรม และการให้ความรู้แก่ชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนถือว่าเป็นบทบาทสำคัญยิ่งมีการรวมตัวเป็นแกนนำของภาคเอกชนสมทบกับภาครัฐบาลในการปฏิบัติภารกิจ

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดในชุมชน มุ่งเน้นที่ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ความมีน้ำใจ เสียสละ ความมีคุณธรรม ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวม ถ้าทุกคนมีความสามัคคี มีความรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ “ชุมชน” มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั่นถ้าทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนของเราเองทุกคนในชุมชนก็จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง

 

การป้องกันอาชญากรรมเป็นการคาดการณ์หรือประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับช่องทางหรือโอกาสของการกระทำความผิด รวมทั้งความพยายามที่จะกระทำการใด เพื่อเป็นการมิให้การการะทำความผิดใด ๆ เกิดขึ้น ในการป้องกันอาขชญากรรมไม่อาจพึ่งพาการคุ้มครองภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว คนในสังคมควรจะมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน และ ชุมชน ก็ต้องมีบทบาทและมีความเข้มแข็ง มีศีลธรรมประจำใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการรณรงค์ให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วย รวมถึงวัฒนธรรมต้องอยู่ในจิตสำนึกของคนทุกคนในสังคม ซึ่งกระบวนการนี้นอกจากจะป้องกันอาชญากรรมแล้วยังลดอัตราการเกิดของอาชญากรรมลงได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com