บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเจริญทางวัตถุสูง แต่ความเจริญทางจิตใจลดลง และขาดการเสียสละประโยชน์ส่วนรวม การดำเนินชีวิตเป็นไปแบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ทำให้ตำรวจรับภาระหนักและทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงจึงทำให้การควบคุมอ่อนแอและเป็นปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรมในที่สุด


ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

 

 

 

ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม

สาเหตุมาจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่โดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ คือ

1. ปัญหาความยากจน เป็นสาเหตุมูลฐานทำให้เกิดปัญหาสภาพบ้านแตกและนำไปสู่การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน อีกทั้งปัญหาความยากจนยังนำไปสู่ปัญหาการค้าประเวณี การค้ายาเสพติด การเล่นการพนัน และรวมทั้งปัญหาจรจัดขอทานและแหล่งเสื่อมโทรมต่าง ๆ

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

 

2. ปัญหายาเสพติด (Drug Addiction) เป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดอาชญากรรม เป็นภัยที่ร้ายแรงแก่มนุษย์และบ่อนทำลายชีวิตมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทำลายทรัพย์สินและอนาคตและก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในครอบครัวจนเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ การควบคุมปัญหานี้มักกระทำโดย การใช้กกหมายจำกัดการผลิต การขาย และการใช้ยาเสพติด (CCTV)ให้การศึกษาแก่ประชาขนที่เกี่ยวกับโทษของการเสพยาเสพติด และการปรับปรุงบริการในด้านสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม


3.ปัญหาการค้าประเวณี (Prostitution) เป็นปัญหาที่มีอยู่ในสังคมและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่น การล่อลวงหญิงมาค้าประเวณี ซ่องโจร การพนัน เป็นที่จำหน่ายยาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น และยังเป็นแหล่งแพร่โรค และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งการค้าประเวณีที่แพร่ไปสู่เด็ก เยาวชน เพื่อนำเงินไปใช้อย่างฟุ้งเฟ่อตามค่านิยาวัตถุสิ่งของราคาแพง

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

 

4. ปัญหาการพนัน (Gambling) เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาอาชญากรรม พร้อมทั้งเป็นต้นเหตุแห่งความแตกแยกทะเลาะวิวาทในครอบครัว จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่นำผลร้ายมาสู่ครอบครัวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เสียทรัพย์ ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน และถึงกับต้องเสียงาน ในด้านการควบคุมกฏหมายจัดว่าเป็นกฏหมายที่มีผลบังคับอ่อนกว่ากฏหมายเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายในทางศีลธรรมประเภทอื่น

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

5. ปัญหาการจรจัดและขอทาน (Vagrancy and Begging) หมายถึงคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ส่วนคนขอทาน คือการเที่ยวขอเงินหรือสิ่งของจากผู้อื่น มักพบว่าคนจรจัดและคนนขอทานมักจะกระทำความผิดอย่างอื่นด้วย เช่น เสพยาเสพติด โสเภณี และ ลักทรัพย์ สาเหตุของปัญหาการจรจัดและขอทานมีดังนี้

1. การไม่มีงานทำในบางฤดูกาล

2. แหล่งอาชีพไม่เพียงพอ

3. การมีบุคคลิกภาพบกพร่อง

4. การมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิต

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

6.ปัญหาการติดสุรา(Alcoholism)โรคพิษสุราสืบเนื่องจากการมีแอลกอฮอล์ในร่างกายมากเกินไปทำให้การทำหน้าที่ของร่างกายเสื่อมและเสียหายต่อบุคคลิกภาพ จะเห็นได้ว่าการติดสุราเป็นปัญหาอาชญากรรมเช่นกัน ทำให้ผู้เสพขาดสติขาดความรู้สึกผิดถูกและเป็นเครื่องย้อมใจให้กล้ากระทำความผิด ผู้กระทำความผิดโดยฤทธิ์สุรามีอยู่มากโดยภัยที่เกิดบนท้องถนนเกิดจากการเมาแล้วขับและกระทำความผิดต่อร่างกายซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและสังคมอีกด้วย

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

 

7. ปัญหาเด็กและเยาวชนการทำความผิด (Child and Juvenile Delinquency) ปัญหาเด็กและเยาวชนมีความประพฤติเบี่ยงเบนและทำผิดกฏหมายเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม เป็นวัยอ่อนความรู้ ด้อยประสบการณ์ อยากรู้อยากเห็น ยากลอง ชอบเลียนแบบ มีอารมณ์รุนแรง และขาดความยับยั้งชั่งใจมักถูกชัดจูงได้ง่ายจึงหาแนวทางแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาที่จะส่งผลร้ายแก่สังคมส่วนรวม ต้องแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดี และควรมีกฏหมายคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนเป็นพิเศษ โดยกำหนดอายุของเด็กหรือเยาวชนให้ชัดเจน อาจกล่าวโดยสรุปได้เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว สำคัญมี 3 ประการ คือ

1. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในคดีอาญา

2.เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้เยาว์ในคดีแพ่ง

3.เพื่อนำวิธีการพิเศษมาใช้สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม

ปัญหาสังคมที่น่าจะนำไปสู่อาชญากรรม

 

สาเหตุแห่งการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน มาจากความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจประกอบกับสื่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ยั่วยุให้ประพฤติเบี่ยงเบน ดังนั้นในการศึกษาปัญหาแห่งการการะทำความผิดของเด็กและเยาวชนมีดังนี้

1.ความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ หรือบุคคลิกภาพของเด็กและเยาวชน เช่น พันธุกรรม ความพิการและโรคภัยไข้เจ็บ ภาวะแห่งจิตใจ จิตบกพร่อง สัญชาตญาณ สติปัญญาและประสบการณ์น้อย การศึกษาน้อย

2.ความบกพร่องทางครอบครัวของเด็กและเยาวชน ที่ทำให้กระทำความผิด เช่น ความไม่สามัคคีปรองดองกันในครอบครัว บิดาหรือมารดาเป็นโรคประสาทหรือติดยาเสพติด รวมถึงการหย่าร้างหรือการเสียชีวิตของบิดาหรือมารดา ความเข้มงวดกับเด็กหรือเยาวชนมากเกินไปรวมถึงการปล่อยปละละเลยในการควบคุม และความยากจนแร้นแค้นของครอบครัว

3.สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจในสังคม มักมีช่องว่างระหว่างครอบครัวที่ร่ำรวยมากกับครอบครัวที่ยากจน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ซึ่งมีส่วนผลักดันให้เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้ ความยากจนเฉพาะบุคคล ในครอบครัวที่ยากจนมีปัญหาทางด้านการเงินปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีพ ซึ่งเมื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บ่อยครั้งอาจทำให้กลายเป็นผู้ที่มักจะกระทำความผิดอย่างอื่นได้ เช่น ลักทรัพย์ เป็นต้น

4.สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมของสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมาก มีการเลียนแบบ ฉะนั้นหากสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ดีก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี สาเหตุสิ่งแวดล้อมทางสังคมแยกพิจารณาได้จาก การที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น การศึกษาอบรมที่บกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน การคบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดี จากสื่อมวลชน แหล่งอบายมุขและสถานเริงรมย์ อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เยาวชนและเด็กกระทำความผิดเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกครอบครัวและสังคมต้องร่วมมือและร่วมใจกันแก้ไขโดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งก็เท่ากับเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้เด็กและเยาวชนก้าวถลำไปในทางที่ผิดได้ง่าย

การเกิดอาชญากรรมขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและบุคคลิกภาพและเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระทำผิดโดยจากการศึกษาพบว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะปั้นบุคคลิกภาพของบุคคลให้มีความประพฤติในทางที่ดีและหากความประพฤติในทางที่ไม่ดีพอกพูนมากขึ้นก็จะทำให้กระทำความผิดขึ้นได้และจะทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นอาชญากรได้ในที่สุด

 

 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com