บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

การเกิดอาชญากรรมมาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน และขอแบ่งการเกิดโดยพิจารณาจากแนววามคิดของนักอาชญาวิทยาคนสำคัญต่าง ๆ มาเป็นแนวทางแบ่งแยกของอาชญากรรม


สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

 

สาเหตุอาชญากรรม

 

การเกิดอาชญากรรมนั้นมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ อาจสรุป ได้ว่า อาชญากรรมเกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ

1.เกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น สาเหตุทางสังคม

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

2.เกิดจากสาเหตุภายใน เช่น สาเหตุทางชีววิทยา สาเหตุทางจิตวิทยา

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้นักอาชญาวิทยา(CCTV)คนสำคัญต่างๆยังสามารถแบ่งแยกสาเหตุของอาชญากรรมออกได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ คือ

1.สาเหตุของอาชญากรรมทางชีววิทยา นักอาชญาวิทยาได้จัดกลุ่มทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวชีววิทยาออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1. ทฤษฎีความด้อยทางชีววิทยา (Biological Inferiority Theor

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

1.1 ทฤษฎีอาชญากรรมโดยกำเหนิด (Born of Criminal Theory)

1.2 ทฤษฎีกรรมพันธุ์ (Hererity Theory)

1.3 ทฤษฎีฝาแฝด (Twin Theory)

1.4 ทฤษฎีเชาว์ปัญญา (Intelligent Quotient Theory)


2. ทฤษฎีแบบของรูปร่างทางชีววิทยา (Biological Body-type Theory)

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แบบเอ็นโดมอร์ฟี (Endomorphy Type)

2.2 แบบเมสโซมอร์ฟี (Mesomorphy Type)

2.3 แบบเอ็คโทมอร์ฟี (Ectomorp


3. ทฤษฎีความแตกต่างและความผิดปกติของร่างกาย (Biological Difference and Defectiveness Theories)

3.1 ทฤษฎีโครโมโซม (Chomosome Abnormality Theory)

3.2 ทฤษฎีความไม่สมดุลของชีวเคมีในร่างกาย (Biochemical Imbalance Theory)


4.ทฤษฎีโภชนาการและไวตามิน (Nutrition and Vitamin Theory)

 

2.สาเหตุของอาชญากรรมทางจิตวิทยา

นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาสาเหตุอาชญากรรมด้านพันธุกรรม ลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย โดยมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันว่าบุคคลปกติจะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ต้องกระทำเพราะเหตุจูงใจทั้งสิ้นแต่สำหรับบุคคลที่มีจิตใจผิดปกติจะต้องก่ออาชญากรรมเสมอไป แต่กลับปรากฏว่าบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงมากมักไม่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมจากแนวคิดของนักอาชญาวิทยาสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุของอาชญากรรมทางจิตวิทยาได้ ดังนี้

1. ทฤษฎีผิดปกติทางจิต (Mental Theory)

1.1 ประเภทโรคจิต

1.2 ประเภทจิตบกพร่อง

1.3 ประเภทปัญญาอ่อน

1.4 ประเภทคาบเส้นระหว่างจิตปกติกับจิตไม่ปกติ

1.5 ประเภทอารมณ์แปรปรวน

 

2. ทฤษฎีผิดปกติทางจิต (Mental Theory)

2.1 อิด (ID)

2.2 อัตตา (Ego)

2.3 สติสัมปชัญญะหรือมโนธรรม (Superego)

 

3. ทฤษฎีปมด้อย (Inferiority Complex)

 

3.สาเหตุของอาชญากรรมทางสังคมวิทยานักอาชญวิทยา

เชื่อว่าปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมด้านสังคมและเศรษฐกิจอาจเป็นสาเหตุทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่นำไปสู่อาชญากรรม โดยอาศัยหลักทางสังคมวิทยาได้นำทฤษฎีที่สามารถนำใช้อธิบายสาเหตุอาชญากรรม ดังนี้

1. ทฤษฎีเศรษฐกิจ

2. ทฤษฎีสภาพไร้บรรทัดฐาน (Anomie Theory)

3. ทฤษฎีกดดัน (Strain Theory)

4. ทฤษฎีกฏการเลียนแบบ (Imitation Theory)

5. ทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Different Association Theory)

6. ทฤษฎีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Culture Conflict Theory)

7. ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Sub-Culture Theory)

8. ทฤษฎีวัฒนธรรมของชนชั้นต่ำ (Low Class Theory)

9. ทฤษฎีตราบาป (Labeling Theory)

สาเหตุแห่งการก่ออาชญากรรมจะอาศัยเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนั้นย่อมไม่ได้ เพื่อหาคำตอบของสิ่งนั้น ๆ ในเวลาที่ศึกษาซึ่งต่อมาวิทยาการได้ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น ในการสรุปทฤษฎีนั้น ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่เหมาะสมจึงไม่อาจกล่าวได้ เพราะว่าในบางที่บางเวลาก็อาจเป็นความเหมาะสมที่ย่อมเป็นไปได้

มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งสรีรวิทยาและบุคลิกภาพซึ่งเป็นผลจาะการอบรมขัดเกลา ความแตกต่างของมนุษย์ที่มีอยู่เหล่านี้ หรือแม้กระทั่งบุคคลคนเดียวความแตกต่างจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อวัยเพิ่มขึ้น และประสบการณ์เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลในเวลาและสถานที่นั้นด้วย


 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com