บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

 

10    ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  เกี่ยวกับการรักษาความปลอดดภัย

       10.1 การบริหารต้องมีการรักษาความปลอดภัย   เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและกำลังขยายตัวอยู่ในขณะนี้  แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งค้นพบ กล่าวได้ว่าการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นพร้อมกับมุนษย์  ตราบใดที่มนุษย์ยังกลัวภัย  การทำให้เกิดการเสียหายที่จะเกิดแก่ชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน   ตราบนั้นมนุษย์ก็ยังต้องการรักษาความปลอดภัยเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์   ทั้งในด้านส่วนต้วและสังคมอยู่ตลอดเวลา
 “การรักษาความปลอดภัยแตกต่างจากการบริหารปกติคือ การบริหารมุ่งหวังจะทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายแต่การรักษาความปลอดภัยมุ่งทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในองค์กรเพื่อสนับสนุนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น”
            เป็นเรื่องน่าเสียดายที่นักบริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยน้อยกว่าที่ควร  อาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง  และวิธีการเฉพาะตัวไม่ได้กำหนดไว้ในกระบวนการบริหารทำให้ผู้บริหารคิดว่าเป็นเรื่องที่แยกออกจากการบริหารตามปกติ

 


ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  เกี่ยวกับการรักษาความปลอดดภัย

 

10.2 ต้องมีการตรวจสอบและการสำรวจทางการรักษาความปลอดภัย

ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีขอบเขตและการแปรเปลี่ยนมรากว้างขวางมาก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น องค์การ ภารกิจ สิ่งแวดล้อมฯลฯ ซึ่งผู้บริหารจะต้องหาวิธีจำกัดหรือลดสภาพที่ทำความเสียหายต่อองค์กรเหล่านั้น ก่อนจะวางแผนหรือรักษาความปลอดภัยต้องมีการสำรวจและตรวจสอบว่า ภัยหรือเหตุ ที่จะทำความเสียหายต่อองค์การนั้นบ้าง การสำรวจหรือตรวจสอบทางการรักษาความปลอดภัย ผู้บริหารต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นผู้ดำเนินการ

10.3 ต้องมีการจัดองค์การสำหรับการรักษาความปลอดภัย
การจัดองค์การ คือ การจัดแบ่งงานออกมาเป็นหมวดหมู่ กำหนดตำแหน่งและส่วนงาน ผู้รับผิดชอบตลอดจนหาผู้ที่มีความสามารถมาบรรจุให้ทำงาน องค์การเล็ก ๆ มีคนงาน 5 – 10 คน ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นของเจ้าของกิจการ แต่ถ้าองค์กรใหญ่ขึ้นเป็นโรงงานความรับผิดชอบก็เป็นของผู้บริหาร โดยมีหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้เสนอแนะและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการขององค์การที่ผู้บริหารกำหนด

10.4 ประสิทธิผล (effective) ของการรักษาความปลอดภัย CCTV)
เริ่มที่การสำรวจ และ การตรวจสอบ ประเมินค่าของภัยคุกคามต่อองค์การ จัดวางระบบระเบียบ และมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถมาปฏิบัติงาน การดำเนินงานเพียงนั้นไม่ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิผลเต็มที่ โดยเฉพาะการควบคุมบุคคลภายในหน่วยงานมักจะมีปัญหา สำหรับปัจจัยที่ทำให้การรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานมีประสิทธิผลจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

10.4.1 ความร่วมมือ (co-operation)
ความร่วมมือของพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์การ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

10.4.2 การควบคุม (enforcement)
ตามระเบียบผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา จะต้องคอยกำกับดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยขน์ของส่วนรวมหรือองค์การ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นสื่อการควบคุมของผู้บริหารมีหน้าที่คอยกำกับดูและการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ผู้บริหารจะต้องรู้ว่าจะใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างจะถูกต้องและได้ผล

10.5 กลุ่มผู้บริหารมีความสำคัญมากต่อการรักษาความปลอดภัยขององค์การ

10.5.1 พนักงานหรือสมาชิกขององค์การ
เป็นกลุ่มบุคคลขององค์การ มีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย ทุกคนจะต้องรู้ต้องเข้าใจ และเห็นความสำคัญการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อความอยู่รอดขององค์การเหรือหน่วยงานและความอยู่รอดของตัวเอง

10.5.2 ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ
เป็นคนกลุ่มน้อยที่สุดในองค์การหรือหน่วยงาน แต่มีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและเริ่มขึ้นจากผู้บริหาร การกำหนด การวางแผน การผลิต การตลาด ผู้บริหารต้องรู้ต้องเข้าใจ และต้องมีความรับผิดชอบเห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างปฏิบัติตามมาตรการของการรักษาความปลอดภัยที่วางไว้ต่อองค์การหรือหน่วยงาน การรักษาความปลอดภัยจึงจะได้ผล

10.5.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การหรือหน่วยงาน
เป็นคนกลุ่มน้อยขององค์การหรือหน่วยงานเช่นกัน ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการรักษาความปลอดภัยของคนกลุ่มนี้ต้องมีอยู่โดยหน้าที่ตามตำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความบผิดชอบ เอาใจใส่ ตื่นตัว เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย
สรุป เรื่อง ความรู้พื้นฐานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร
การรักษาความปลอดภัย และ แนวคิดของการรักษาความปลอดภัย ให้เห็นว่าเป็นงานที่จะต้องทำเป็นระบบ และจะต้องมีผู้ให้ความร่วมมือทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทั่วไป และรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกระดับขจะต้องมีความรับผิดชอบ ร่วมมือร่วมใจกันรักษาความปลอดภัยองค์การหรือหน่วยงานของตนจึงจะปลอดภัย

 


 


FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com