บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

มาตรการรักษาความปลอดภัย (ชั้นความลับ) 

 

6. ชั้นความลับ

6.1 มาตรการหลัก 3 ประการ คือ การรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่ จำเป็นจะต้องเข้าใจความลับเสียก่อน กล่าวโดยสรุปว่า “มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันสิ่งที่มีความสำคัญ ให้พ้นจากภัย หรือความเสียหาย” แต่สิ่งต่าง ๆ มีความสำคัญไม่เท่ากันบางสิ่งสำคัญมาก บางสิ่งสำคัญน้อย จำเป็นต้องมีการกำหนดชั้นความสำคัญหรือชั้นความลับ


มาตรการรักษาความปลอดภัยหลัก (ชั้นความลับ)

 

6.2 มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ กับ ความหมายของชั้นความลับ

6.2.1 การรักษาความปลอดภัยจะต้องพูดถึงชั้นความลับของเอกสาร เพราะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยของคนโดยทั่วไปเข้าใจง่าย “เอกสารลับ” หลายคนเข้าใจและมองเห็นภาพ แต่ถ้าเป็นสถานที่หรือบุคคล ก็จะต้องมีการขยายความดังนี้

6.2.1.1 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร “ชั้นความลับ” (CCTV) คุณค่าหรือความสำคัญของสิ่งที่เป็นความลับ จะต้องได้รับการพิทักษ์รักษาเพื่อป้องกันผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ได้ล่วงรู้หรือเข้าถึง

6.2.1.2 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ "ชั้นความลับ” ความสัญของเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย เช่น ที่เก็บทรัพย์สิน เอกสารลับ ธนาคาร สำนักงาน ได้กำหนดความสำคัญของสถานที่ ดังนี้ เขตหวงห้ามเด็ดขาด เขตหวงห้ามเฉพาะ ฯลฯ

6.2.1.3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล “ชั้นวามลับ” พนักงานหรือข้าราชการที่ได้รับความไว้ใจจากผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของหน่วยงานและได้รับให้กำหนดชั้นความลับได้อีกประการหนึ่ง

6.3 การพิจารณากำหนดชั้นความลับ องค์กรเอกชนจะกำหนดชั้นความลับตามข้อตกลงของผู้บริหารพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านตามความเหมาะสม ด้านการรักษาความปลอดภัยได้กำหนดชั้นความลับทางราชการเพียง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ และปกปิด โดยการยึดหลักพิจารณาความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด

6.4 การกำหนดชั้นความลับให้ถูกต้องเหมาะสม การแบ่งความลับออกเป็นชั้นต่าง ๆ นั้นเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติจะกำหนดชั้นความลับให้เหมาะสมและถูกต้องนั้นยาก เป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของผู้กำหนดชั้นความลับ เพื่อเป็นการกำหนดชั้นความลับให้แก่สิ่งที่เป็นความลับได้ถูกต้องและเหมาะสมควรดำเนินการดังนี้

6.4.1 ผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้กำหนดชั้นความลับ

6.4.2 ผู้รับผิดชอบโดยตรงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความสำคัญ ความจำเป็น เพื่อไม่ให้ชั้นความลับสูงหรือต่ำเกินไป โดยอาศัยหลักความเสียหายประกอบการพิจารณาโดยรอบคอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

6.4.3 ผลเสียจากการกำหนดชั้นความลับสูงเกินไป เป็นภาระและเป็นความยุ่งยากแก่ผู้ปฎิบัติและเป็นผลเสียต่อการพิทักษ์ข่าวสาร หรือ สถานที่สำคัญ ผู้ที่มีหน้าที่ควรใช้ดุลยพินิจให้มาก

6.4.3.1 การปฏิบัติงานต้องล่าช้า เพราะต้องการพิทักษ์รักษาสูงขึ้น และ เสียเวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

6.4.3.2 ทำให้เปลืองงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์ วัสดุ ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้

6.4.3.3 สถานที่หรือเอกสารที่มีความลับสูงเกินไปมีมากทำให้(กล้องวงจรปิด)มีความสำคัญของชั้นความลับน้อยลง

6.4.3.4 เรื่องของทางราชการเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่เรื่องที่ควรเปิดเผยกับประชาชนได้ทราบเพื่อความเข้าใจระหว่างราชการกับประชาชน โดยเรื่องนั้นไม่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ

6.4.4 ผลเสียที่เกิดจากการกำหนดชั้นความลับต่ำไป
การกำหนดชั้นความลับต่ำเกินไป หรือไม่ได้กำหนดต่อสิ่งที่เป็นความลับของหน่วยงานก่อให้เกิดผลเสียดังนี้

6.4.4.1 “การจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น” เป็นการขัดต่อหลักการ การกำหนดชั้นความลับต่ำก่วาค่าของความลับย่อมทำให้สิ่งที่เป็นความลับมีมากขึ้น และโอกาสที่ความลับรั่วไหลมากขึ้นด้วย

6.4.4.2 การที่ไม่ได้กำหนดชั้นความลับต่อสี่งที่ควรจะเป็นทำให้ความลัยเผยแพร่ไปยังบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่

สรุป การกำหนดชั้นความลับไม่พอดี จะทำให้เกิดผลเสียเกิดความเสียหายต่อเนื่องมาอีกหลายอย่าง เช่น ทำให้ฝ่ายตรงข้ามทราบข่าวสาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน และ มีผลกระทบต่อประเทศชาติ เป็นต้น

 

 

 

 FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com