บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความรู้เรื่องภัยที่เกิดจากการกระทำของคนโดยตั้งใจและการป้องกัน ( การก่อวินาศกรรม )

 

4.3 การก่อวินาศกรรม (sabotage)

4.3.1 กล่าวโดยทั่วไป

การก่อวินาศกรรมมีประวัติยาวนานเช่นเดียวกับการจารกรรม และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันการก่อวินาศกรรมเป็นวิธีที่พวกกลุ่มก่อการร้าย หรือกลุ่มกู้ชาติ ฯลฯ ยังนิยมช้กันอยู่เพื่อผลทางการเมือง การก่อวินาศกรรม ถ้ากระทำโดยวินาศกรที่มีการฝึกฝนที่ดี เลือกเป้าหมายถูกต้อง วางแผน หน่วยยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม ถ้าเป็นภาคเอกชนต้องหยุดหรือล้มเลิกกิจการไปก็ได้ (CCTV) เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายแก่องค์การหรือหน่วยงานนั้น บางทีบอกได้ยากว่าเป็นการก่อวินาศกรรมใช่หรือไม่ เพราะการก่อวินาศกรรมไม่จำเป็นต้องทำในลักษณะที่ใหญ่หรือรุนแรงสูญเสียมาก ๆ อาจเป็นการกระทำย่อย ๆ ในรูปแบบอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ๆ หรือเกิดต่อเป้าหมายที่สำคัญทำให้มีความเสียหายรวมมากกว่าการก่อวินาศกรรมใหญ่เพียงครั้งเดียว ความสำนึกว่าเหตุเสียหายที่เกิดจะเป็นการก่อวินาศกรรมหรือไม่ก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากเป้าหมายที่แท้จริงของการเสียหายอาจไม่ชัดเจน สำหรับรายละเอียดเรื่องวินาศกรรมก็มิใช่รายละเอียดทางวิชาการ การก่อวินาศกรรมที่สมบูรณ์จนสามารถไปก่อวินาศกรรมได้ เพียงแต่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยได้มีข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อพิจารณาวางมาตรการต่อการก่อวินาศกรรมหน่วยงานได้ตามความเหมาะสมเท่านั้น


ความรู้เรื่องภัยที่เกิดจากการกระทำของคนโดยตั้งใจและการป้องกัน  (การก่อวินาศกรรม)

4.3.2 ความหมายของการก่อวินาศกรรม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ให้ความหมายของการก่อวินาศกรรมว่า “การก่อวินาศกรรม” หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อการทำลายให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาคารสถานที่ วัสดุ สาธารณูปโภค ยุทธปัจจัย สิ่งอำนวยความสะดวก หรือรบกวน รวมทั้งการประทุษร้ายต่อตัวบุคคล ด้วยความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อความสงบเรียบร้อย ผลประโยชน์ ขวัญ และความมั่นคงแห่งชาติ
คำจำกัดความมีลักษณะเช่นเดียวกับการจารกรรม คือ เน้นเป้าหมาย และการกระทำที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องสำคัญ
“การก่อวินาศกรรม” คือ การทำลาย ทำความเสียหายให้แก่วัสดุ อาคารสถานที่ ระบบปฏิบัติงาน และ บุคคลในองค์การด้วยวิธีต่าง ๆ

4.3.3 ประเภทของผู้ก่อวินาศกรรม หรือ วินาศกร

4.3.3.1 ประเภทของวินาศกร(กล้องวงจรปิด) ขอให้เราได้พิจารณาว่าใครที่สามารถจะเป็นผู้ที่ก่อวินาศกรรมได้ เพื่อจะได้จัดแบ่งประเภทให้เหมาะสม จากการศึกษารายงานการก่อวินาศกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน พบข้อเท็จจริงว่า

4.3.3.1.1 พิจารณาระดับของการก่อวินาศกรรม เช่น ระดับชาติ หรือ ระดับธุรกิจ เราพบว่าวินาศกรอาจจะเป็นสายลับที่ได้รับการฝึกฝนการก่อวินาศกรรมมาโดยตรง และได้รับมอบหมายภารกิจมาให้ปฏิบัติโดยเฉพาะ หรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทำการก่อวินาศกรรมด้วยเหตุผล หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัวก็ได้

4.3.3.1.2 พิจารณาในด้านความรู้และความสามารถในการก่อวินาศกรรม วินาศกรอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการก่อวินาศกรรมมาเป็นอย่างดี หรือ ผู้มีความรู้จำกัดก็ได้

 

4.3.3.1.3 พิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่การงานในหน่วยงาน วินาศกรอาจเป็นกรรมกรหรือหัวหน้าคนงาน หรือ เป็นผู้บริหารในหน่วยงานก็ได้

4.3.3.1.4 การก่อวินาศกรรม (CCTV) วินาศกรอาจแทรกซึมอยู่ในหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานธุรกิจ อย่างถูกต้องโดยเป็นสมาชิกขององค์กร หรือ ลักลอบมาอย่างลับ ๆ เพื่อก่อวินาศกรรมเท่านั้นก็ได้

4.3.3.1.5 การก่อวินาศกรรม วินาศกรอาจจะกระทำการตามลำพังคนเดียวหรือทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ได้
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นว่ากลุ่มผู้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวินาศกร มีการกระจายอย่างกว้างขวาง การแบ่งวินาศกรออกอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ วินาศกรที่เป็นสายลับฝ่ายตรงข้าม และ วินาศกรที่กระทำการเป็นอิสระ การกำหนดเช่นนี้เป็นการแบ่งลักษณะและการศึกษาวิธีการทำงานของวินาศกรได้ง่ายกว่า

4.3.3.2 วินาศกรที่เป็นสายลับของฝ่ายตรงข้าม หรือทำงานโดยการควบคุมของฝ่ายตรงข้าม เรียกว่า “วินาศกรอาชีพ” มีลักษณะดังนี้

4.3.3.2.1 วินาศกรที่เป็นสายลับของฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าเป็นการก่อวินาศกรรมระดับชาติ หรือ ก่อวินาศกรรมธุรกิจ ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกการก่อวินาศกรรมมาอย่างดี รู้จักเลือกเป้าหมาย เลือกวิธีก่อวินาศกรรม ทำงานอย่างมีแผน เรียกว่าเป็นวินาศกรรมมืออาชีพ

4.3.3.2.2 การก่อวินาศกรรมระดับชาติ วินาศกรมืออาชีพจะได้รับคำสั่ง การสนับสนุน การส่งกำลังจากองค์การลับของฝ่ายตรงข้าม ถ้าเป็นระดับการก่อวินาศกรรมธุรกิจ อาจเป็นผู้ได้รับการว่าจ้างจากฝ่ายตรงข้าม หรือคู่แข่งทางธุรกิจก็ได้

4.3.3.2.3 การก่อวินาศกรรมระดับชาติ วินาศกรจะทำความเสียหายกับเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยรวมของชาติ เช่น เขื่อน โรงผลิตไฟฟ้า คมนาคม สะพาน ฯลฯ ถ้าเป็นระดับรองก็เป็นเป้าหมายในขอบเขตหน่วยงาน เช่น แหล่งพลังงาน คลังพัสดุ สำนักงาน เป็นต้น

4.3.3.2.4 การก่อวินาศกรรมระดับชาติ วินาศกรมืออาชีพจะฝังตัวอยู่ที่เป้าหมายเป็นเวลานาน ๆ รอโอกาสที่เหมาะสม การก่อวินาศกรรมระดับรองอาจใช้เวลาสั้น ๆ เพื่อหาทางเข้าก่อวินาศกรรมเท่านั้น

4.3.3.3 วินาศกรที่กระทำการเป็นอิสระ หรือ เรียกว่า วินาศกรสมัครเล่น มีลักษณะดังนี้

4.3.3.3.1 วินาศกรที่ทำการเป็นอิสระ มักจะไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่ได้รับคำสั่ง หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานลับ หรือได้รับการว่าจ้างจากฝ่ายตรงข้าม ไม่ได้รับการฝึกการก่อวินาศกรรมมาโดยเฉพาะ อาจจะหาความรู้ด้วยตัวเอง จากการที่เคยเป็นทหาร ตำรวจ หรือประกอบอาชีพนั้น ๆ เรียกว่าเป็นวินาศกรมือสมัครเล่น

4.3.3.3.2 วินาศกรอิสระ อาจจะเป็นพนักงานของหน่วยงาน นั้น ๆ ที่เกิดความไม่พอใจในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง

4.3.3.3.3 วินาศกรอิสระ มักเป็นที่มีความอ่อนไหวต่อการโฆษณาชวนเชื่อ หรือ การยุแหย่

4.3.3.3.4 วินาศกรอิสระ อาจจะเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต

4.3.3.3.5 เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าต่อการกระทำของวินาศกรอิสระได้

4.3.3.3.6 วินาศกรอิสระจะทำการเมื่อมีแรงกระตุ้น หรือ เหตุจูงใจให้กระทำ

4.3.3.3.7 เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกในการก่อวินาศกรรมจึงมักใช้วิธี ง่าย ๆ เช่น การวางเพลิง

4.3.4 มูลเหตุจูงใจในการก่อวินาศกรรม

มูลเหตุจูงใจในการก่อวินาศกรรมของวินาศกรอาชีพที่เป็นสายลับ หรือผู้ฝักใฝ่ทำเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับคำสั่งหรือจ้างวาน แต่เหตุจูงใจของวินาศกรอิสระ ผู้ที่เอาใจออกห่างจากฝ่ายเรา เป็นเรื่องที่ซับซอ้นสืบค้นได้ยาก เป็นความคิดส่วนตัว อาจจะทำเพื่ออุดมการณ์ ทำเพื่อเงิน หรือเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน หรือในสภาวะถูกข่มขู่ อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเกิดมูลเหตุจูงใจอะไร ผลจากการกระทำของวินาศกรอาชีพที่เป็นสายลับของฝ่ายตรงข้าม คนพวกนี้มักจะถูกจูงใจจากฝ่ายตรงข้ามง่ายเสียด้วย ดังนั้น ปัญหาจากวินาศกรอิสระ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเอาใจใส่ป้องกันอย่างเข้มแข็ง เช่นเดียวกับวินาศกรมืออาชีพ

FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com