บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

ภัยที่คุกคามต่อความปลอดภัย

 

3. ภัยนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดและหลายรูปแบบ เช่น ลักขโมย ทุจริต ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุพัด น้ำท่วม ฟ้าผ่า ก็เป็นภัยทั้งสิ้น เพราะต่างก็นำมาซึ่งความเสียหายด้วยกันทั้งนั้น อย่างไรก็ดี ภัยต่าง ๆ นั้นแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้


การรักษาความปลอดภัย


- ภัยเกิดจากธรรมชาติ

- ภัยเกิดจากการกระทำของคน


3.1 ภัยเกิดจากธรรมชาติ

ภัยจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า เป็นต้น (CCTV)ภัยประเภทนี้ไม่มีใครห้ามไม่ให้เกิดได้หรือมีมาตรการไม่ให้เกิดไม่ได้ เราทำได้เพียงวางมาตรการการบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดภัยนั้นแล้ว
เรื่องภัยธรรมชาติและการป้องกันอยู่นอกขอบการรักษาความปลอดภัย ผู้บริการหรือผู้รับผิดชอบจะต้องคิดถึงภัยนี้โดยการหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


3.2 ภัยที่เกิดจากการกระทำของคน แยกประเภทออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

3.2.1 ภัยที่เกิดจากการกระทำของคนโดยไม่เจตนา หรือไม่ได้ตั้งใจ เกิดจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของคนที่ทำให้เกิดภัยประเภทนี้ การป้องกันภัยนี้เรียกว่า “ การป้องกันอุบัติเหตุ” จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน

3.2.2 ภัยที่เกิดจากการกระทำของคนโดยเจตนา หรือ ตั้งใจ ผู้กระทำมักตั้งใจและปกปิดการกระทำนั้น ๆ เพราะเป็นความผิดกฏหมายทางอาญา และเป็นภัยสำคัญที่คุกคามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน การป้องกันภัยนี้เรียกว่า การรักษาความปลอดภัย สำหรับภัยนี้อาจเกิดจากบุคคลภายนอกหรือคนในองค์กรหรือหน่วยงานก็ได้ สำหรับคนในองค์กรอาจจะก่อภัยโดยเกิดจากการไม่พอใจ ไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นเรื่องทางความคิด ทัศนคติ จุดอ่อน อันเกิดจากกิเลสจึงเป็นความรับความชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่จะต้องเลือกบุคลากรหรือผู้ร่วมงานอย่างรอบคอบ ส่วนหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรงก็จะต้องคอยสังเกตพฤติกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าทำความเสียหายต่อหน่วยงานเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อเข้าระงับเหตุให้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดความเสียหาย
ภัยทุกประเภทไม่ว่าภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากการกระทำของคนโดยไม่ตั้งใจ คืออุบัติภัย และภัยจากการกระทำของคนโดยตั้งใจ คือ อาชญากรรม มีผลทำให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียเหมือนกัน แต่เมื่อเรียก วิธีการป้องกันภัยเหล่านั้น ว่า “การรักษาความปลอดภัย” เหมือนกันหมด ดังนั้นน่าจะมีการบัญญัติศัพท์ให้แน่นอน ดังนี้

การป้องกันภัยธรรมชาติ เรียกว่า การบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันภัยจากการกระทำโดยไม่ตั้งใจ เรียกว่า การป้องกันอุบัติภัย

การป้องกันภัยจากการกระทำโดยตั้งใจ เรียกว่า การรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันมีคำว่า “การป้องกันการสูญเสีย” (กล้องวงจรปิด)มาใช้รวมสำหรับการป้องกันภัยทั้ง 3 ประเภท โดยจับประเด็นที่ว่า ไม่ว่าภัยจะเกิดจากอะไร หรือใคร ก็ทำให้เกิดการสูญเสียด้วยกันทั้งสื้น สรุปได้ว่า ถึงแม้ว่าอาชญากรรม หรือภัยที่เกิดจากการกระทำโดยตั้งใจ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อหน่วยงานมีหลายชนิด เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษา และพิจารณาหาทางป้องกันแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

การกระทำ หรือ เหตุ หรือ สภาพ ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย เสียหาย เรียกว่า การโจรกรรม

คนเสียชีวิต บาดเจ็บ เรียกว่า การก่อวินาศกรรม

ข่าวสารลับ เอกสารลับ รั่วไหล เรียกว่า การจารกรรม

การปฏิบัติงาน จิตใจของคนในองค์กร เรียกว่า การบ่อนทำลายFUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com