จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

Safety Clinic คืออะไร?

 

“Safety Clinic” ก็คือ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542

cctv        Safety Clinic คืออะไร?

Safety Clinic คือ รูปแบบใหม่ในการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่งโรงงาน ในเรื่องต่อไปนี้

cctv        Safety Clinic คืออะไร?

• การป้องกันอุบัติเหตุอันตรายและการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน ซึ่งรวมถึงการป้องกันอุบติเหตุที่เกิดจากงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ของโรงงานด้วย

• การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในโรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขในใบอนุญาต

• มอก. 18000 และอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย

• การประหยัดพลังงาน

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปด้วย

Safety Clinic จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อให้การบริการดังนี้

วิศวกรรมความปลอดภัย เช่น การป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบไฟฟ้าของระบบล้องวงจรปิดก่อนทำการติดตั้ง การออกแบบด้านวิศวกรรมความปลอดภัย

cctv        Safety Clinic คืออะไร?

ความปลอดภัยสภาวะการทำงาน เช่น การทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม มอก.18000

ความปลอดภัยอุตสาหกรรมเคมี เช่น การเก็บและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี การประเมินความเสี่ยง

วิศวกรรมเครื่องกล เช่นความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ และภาชนะรับแรงดันการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล

การบริหารความปลอดภัย เช่น การจัดระบบบริหารความปลอดภัย การประหยัดพลังงานการป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย เช่น การประสานการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน การจัดทำแผนและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โครงการ APELL

ความสำคัญของการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

บทความนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องความสำคัญของการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิด เนื่องจากกิจการอุตสาหกรรมในบ้านเราได้พัฒนาและก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันเราสามารถผลิตสินค้าเกือบทุกชนิดที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดโลก สภาพของอุตสาหกรรมที่ต้องต่อสู้แข่งขันกันในท้องตลาด ทั้งด้านคุณภาพและราคานี้ ทำให้ผู้ผลิตต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีระบบการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น สภาพแวดล้อมในโรงงานก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีระบบรักษาความปลอดภัย ฉะนั้นด้วยระบบการผลิตที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ นอกจากทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้สูงขึ้นแล้ว ยังเป็นผลโดยตรงต่อการบาดเจ็บล้มตายของคนงานและความเสียหายทางทรัพย์สินอันเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุอันตรายในโรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย หากผู้บริหารไม่มีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีพอ นั่นหมายถึงต้นทุนการผลิตของโรงงานจะต้องสูงขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงาน

การเกิดอุบัติเหตุในงานติดตั้งกล้องงจรปิดก่อให้เกิดความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก การลงทุนเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ การดำเนินการให้สภาพการทำงานของช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงานมีความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการทำงานอย่างปลอดภัย นอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในตัวแล้ว จะทำให้ช่างติดตั้งหรือคนงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานสูงกว่าสภาพการทำงานที่อันตรายหรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพราะช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดจะมีความรู้สึกปลอดภัย ความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลก็ลดลง จึงมีความมั่นใจ ทำงานได้เต็มที่และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com