จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความปลอดภัยของระดับผู้ควบคุมงาน(Supervisor)

บทบาทของผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัย

โรงงานหลายที่เช่นบริษัทรับติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคนงานโดยตรง และอีกหลายแห่งที่ฝ่ายบริหารคิดว่าปัญหาด้านความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจะต้องรับผิดชอบและรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า คนงานในโรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาไม่สูง ทำให้จิตสำนึกที่มีต่อความปลอดภัยไม่มากนัก นายจ้างจึงจำเป็นต้องเลือกหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดีมีหน้าที่ให้ความปลอดภัยแก่คนงาน ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตน

ความปลอดภัยของระดับผู้ควบคุมงาน (Supervisor)

 

การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยของระดับผู้ควบคุมงาน (Supervisor)

1. การสร้างตัวอย่างที่ดี ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัย

2. สำรวจตรวจสอบตลอดเวลา จัดหาทีมงาน และจัดทำตารางตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

3. กระตุ้นเตือนฝ่ายบริหารอยู่เสมอ จัดทำข้อมูลสถิติประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการขาดความปลอดภัยในโรงงาน

4. จัดทำแบบมาตรฐานของการทำงานที่ปลอดภัยแก่งานทุกชนิด พร้อมกับฝึกวิอบรมคนงานให้เข้าใจ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

5. วิเคราะห์หาต้นเหตุของอุบัติเหตุทุกครั้ง หามาตรการในการปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงาน เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ๆ

6. จัดหาเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันอันตรายให้เพียงพอ พร้อมกับออกกฎบังคับหรือเชิญชวนให้คนงานสวมใส่ และรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ

7. ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคนงานสูงอายุ ผู้ที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่าความพร้อมทางร่างกายลดลง ในขณะที่ความรู้ความชำนาญ และความสุขุมรอบคอบมีมากกว่าคนหนุ่มสาว

8. คนงานในวัยเริ่มทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังมากหรือมีสภาพแวดล้อมที่คับแคบมีอันตราย มีความร้อนสูง เป็นต้น อาจทำให้เกิดความกลัวและหวาดระแวงภัย ทำให้สูญเสียความสมดุลทางจิตใจ และเกิดอันตรายได้เช่นกัน

9. การสืบหาบุคคลที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ ในหลายแห่งมีคนงานประเภทที่เหมือนดูคล้ายคนเสียสติ เพราะมักก่อเหตุอันตรายต่าง ๆ ให้คนอื่นเสมอ และควรจัดให้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ

การตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย สำหรับกฏเกณฑ์พื้นฐานในการออกสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน มีดังนี้

ความปลอดภัยของระดับผู้ควบคุมงาน (Supervisor)

1. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงาน

2. การป้องกันเกี่ยวกับเพลิงไหม้

3. การป้องกันเกี่ยวกับด้านไฟฟ้า

4. การปฐมพยาบาล

5. ความปลอดภัยโดยทั่วไป

การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการผลิต

กระบวนการผลิตที่มีปัญหาสาเหตุเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง ต้องเสียเวลาในการผลิตเนื่องจาก การวางของเกะกะ กีดขวางทางเดิน การใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง การทำงานที่ผิดวิธี ความประมาท เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเสมอไปก็ตามแต่ประสิทธิภาพของการผลิตก็ลดลงเนื่องจากการเสียเวลาทำให้งานล่าช้าและต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่ หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจึงไม่ใช่เพียงแต่กำจัดอุบัติเหตุที่ทำให้คนงานบาดเจ็บเท่านั้น หากยังต้องกำจัดไม่ให้เสียเวลาในการผลิต หรือทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ควบคุมงาน คือ การแก้ไขปรับปรุงความบกพร่อง และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยอาศัยผลการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ การแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุและมาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิต สามารถทำได้ 4 วิธีดังนี้

1. แก้ไขปรับปรุงสภาพการณ์ที่ไม่ลอดภัย

2. สับเปลี่ยนโยกย้ายคนงาน

3. กำหนดระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติ

4. จัดการฝึกอบรม

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV