จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย

อุทกภัย ถือว่าเป็นภัยที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเล แม่น้ำ ลำคลอง มีระดับสูงมากจนกระทั่งล้นฝั่งและไปท่วมบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และทรัพย์สิน ดังนี้

- อันตรายต่อมนุษย์ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ การจมน้ำเสียชีวิต เสียสุขภาพจิต การสูญเสียทรัพย์สิน การขาดรายได้

- อันตรายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย การคมนาคม การสื่อสาร กล้องวงจรปิด CCTV ถนนหนทาง เกิดความเสียหาย และมีผลเสียต่อผลิตผลทางการเกษตร การปศุสัตว์ ทำให้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเพราะธุรกิจการค้าต้องหยุดชะงัก เป็นต้น

 

cctv         การป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย

 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัย อาจเกิดด้วยจากหลาย ๆ สาเหตุ ดังนี้

1. การที่ฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้จำนวนน้ำฝนมากจนไม่สามารถระบายสู่แม่น้ำได้ทัน ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นที่บริเวณที่ราบสูง

2. อาจเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ เฉียงเหนือ ทำให้เกิดอุทกภัยได้

3. พายุดีเปรสชัน โซนร้อน และพายุใต้ฝุ่น ทำให้ฝนตกมาเป็นเวลานานติดต่อกัน ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมได้

4. การที่มีน้ำทะเลหนุน จะทำให้เกิดภาวะน้ำขึ้นสูงมากกว่าระยะอื่น หรือที่เรียกกันว่า “น้ำเกิด”

5. รวมถึงสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ทำให้เกิดคลื่นในมหาสมุทร จากแรงสั่นสะเทือน ทำให้เกิดน้ำท่วมตามเกาะ และการที่แผ่นดินทรุดตัวก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมได้ง่ายเช่นกัน

cctv         การป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย

 

การป้องกันอุทกภัย เป็นหน้าที่ของรัฐบาล องค์กรต่าง ๆ

ที่จะต้องควบคุมและช่วยลดอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ควรที่จะทำดังนี้

1. การรวบรวมวิเคราะห์และศึกษาวิจัยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดภาวะน้ำท่วมเพื่อวิธีการป้องกัน เช่น การศึกษาถึงสภาพดินฟ้าอากาศ กระแสน้ำ ความถึงความถี่ของการเกิดภาวะน้ำท่วม เพื่อที่จัดทำแผนที่เขตอุทกภัย เป็นต้น

cctv         การป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเขตและใช้พื้นที่ดินเพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วม คือ เขตต้องห้าม เขตจำกัด และเขตเตือนภัย

3. การสร้างที่เก็บกักน้ำ การปรับปรุงทางผ่านของน้ำ การขุดลอดคลองเพื่อระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น การสร้างเขื่อน หรือคันกั้นน้ำ เป็นต้น

4. การปลูกป่าเพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ และพืชพันธ์ไม้ปกคลุมพื้นดิน เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำเร็วเกินไป รวมถึงการทำลายหน้าดิน

5. ควรจัดให้มีการประกันอุทกภัย ประกันชีวิตและวินาศภัย ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มักเกิดอุทกภัย เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นจะได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ เป็นต้น

6. การออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัย และการควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จำกัด จะต้องมีการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ถ้าหากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ เป็นต้น

cctv         การป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย

 

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับสถานการณ์อุทกภัย

เพื่อที่จะลดความเสียหายและอันตราย และควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดอุทกภัย ควรที่จะเตรียมความพร้อม ดังนี้

1. ควรที่จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อจะได้วางแผนการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน จัดให้มีการเผยแพร่และฝึกอบรมฝึกซ้อมปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย และสาเหตุของการควบคุมอุทกภัย

2. การส่งข่าวบอกกล่าวเตือนภัย ด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ประชาชนและหน่วยงานได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดอุทกภัย อาจใช้กระจายเสียงด้วยวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือระบบสัญญาณไฟที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะจะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ของพายุ และระดับความสูงของน้ำ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย เป็นต้น

3. การให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณอุทกภัย ควรจัดเตรียมเสบียงอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง รวมถึงพาหนะ และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงสิ่งของที่จำเป็น ออกนอกบริเวณเขตอุทกภัยไปในที่ที่ปลอดภัย

 

การให้การช่วยเหลือในขณะที่เกิดอุทกภัย ควรให้ความช่วยเหลือดังนี้

1. การค้นหาผู้ประสบอุทกภัย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด เพราะบางคนน้ำท่วมมิดหลังคา บางคนอยู่บนหลังคา บางคนลอยคออยู่ในน้ำ หรือบางคนถูกน้ำพัดพาไปที่อื่น เป็นต้น

2. การขนย้ายผู้ที่ประสบอุทกภัย สัตว์เลี้ยง พาหนะ ทรัพย์สิน จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์และดำเนินการได้อย่างทันที

3. การให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้เจ็บป่วย ซึ่งอาจได้รับอุบัติเหตุ ขาดอาหาร และการเกิดการเจ็บป่วยขึ้น จำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหน่วยพยาบาลหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้การรักษา หรือจัดยารักษาโรคเพื่อแจกจ่าย รวมถึงเสบียงอาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

 

การช่วยเหลือหลังจากการเกิดอุทกภัย ประชาชนควรได้รับการช่วยเหลือเบื้อต้นดังนี้

1. ควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงที่พักอาศัย

2. ความช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูเรื่องสุขภาพทางกายและทางจิตใจ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น

3. การส่งกลับภูมิลำเนา หลังจากอพยพหนีอุทกภัย

4. ควรได้รับความช่วยเหลือในด้านการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย

5. ความช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพ

6. ความช่วยในด้านสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com