จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมในปัจจุบันของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ก็เพิ่มลมากขึ้น จากความต้องในการเพิ่มผลผลิตเครื่องอุปโภคเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและการที่ประเทศได้พัฒนาเป็นสังคมอุตสาหกรรมใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในประเทศจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา ผู้ใช้แรงงานขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและรวมถึงขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่และความปลอดภัยมาก่อน ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม

 

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

 

อันตรายจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม อาจเกิดขึ้นได้โดยแบ่งออกได้ดังนี้คือ

1. การเกิดโรคต่าง ๆ หรือ การเจ็บป่วย เกิดจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางร่างกาย เช่นสารเคมี หรือทางชีววิทยา เช่น ความร้อน ความเย็น เสียง แสงสว่าง กัมมันตภาพรังสี หรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ความกดดัน เป็นต้น

2. การได้รับบาดเจ็บ หรือ การพิการจากอุบัติเหตุ โอกาสที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานได้ ซึ่งจากสาเหตุดังนี้ คือ จากเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของ กล้องวงจรปิด ต่าง ๆ หรือเกิดจากสารเคมี รวมถึงจากพลังงานหรือเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม อาจมีสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้

1. ตัวบุคคล เกิดจากสภาพทางร่างกายของผู้ทำงาน อาจมีโรคประจำตัวหรือมีการเจ็บป่วยอยู่ ความสมบูรณ์ของร่างกายไม่เพียงพอ เช่น อ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อย หรือมีร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ทำเช่น ความสูง หรือร่างกายเล็กเกินไป รวมถึงสภาวะทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เหม่อลอย ตกใจง่าย ใจร้อน คิดหรือตัดสินใจช้าเกินไป และมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

2. สิ่งแวดล้อม การเกิดอันตรายและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดขึ้นได้จาก เช่น สถานที่ทำงานมีเนื้อที่คับแคบ การก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน การจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือไม่เป็นระเบียบ การจัดเก็บสารเคมี หรือสารไวไฟต่างเก็บในที่ที่ไม่เหมาะสม เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อาจเกิดการชำรุดอยู่ในสภาพไม่พร้อม และไม่มีเครื่องป้องกันอันตราย เป็นต้น

1. การไม่มีนโยบายวางแผนด้านความปลอดภัย

2. ไม่มีการให้ความรู้อบรมด้านปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัย

3. ไม่มีการแนะนำและอบรมวิธีการปฏิบัติในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

4. ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย

5. ไม่มีการจัดอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน

6. ไม่มีระบบเตือนภัย

7. ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายและไม่มีการสำรวจความปลอดภัย

8. ไม่มีการฝึกซ้อมการหนีไฟหรือการดับเพลิงเบื้องต้น

9. ไม่มีสวัสดิการที่ดีพอให้กับพนักงาน

10. ไม่มีการจัดด้านบริการความปลอดภัย

11. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรวจความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานประกอบการ

12. ไม่มีพักเวลาทำงานในช่วงสั้น ๆ

 

การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ควรมีหลักระเบียบดังนี้

1. การป้องกันด้านตัวบุคคล ควรรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ควรศึกษาหาความรู้การปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำตามคำแนะนำในเรื่องความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตรายในขณะทำงาน ระมัดระวังไม่ประมาท ไม่หยอกล้อกัน รวมถึงการทำจิตใจให้ผ่องใสและตั้งใจควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบัติงาน

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

2. การป้องกันด้านระบบจัดการ

ด้านการบริหารงาน ควรกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย วางแผนงานด้านความปลอดภัย การกำหนด กฎและมาตรฐานความปลอดภัย จัดสรรงบประมาณและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย จัดให้มีการสำรวจเรื่องความปลอดภัย การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย การประเมินผลและการจัดการตรวจสอบความปลอดภัย

ด้านการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร การดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดให้มีระบบเตือนภัย ระบบควบคุมอันตรายของกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดให้มีความฝึกซ้อมในเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งจัดอบรมและประเมินผลในปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อค้นหาที่มาของอันตรายและตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

ด้านการจัดบริการสุขภาพ จัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพก่อนเข้าทำงานและเมื่อเข้าทำงานแล้วก็มีการตรวจสุขภาพเป็นระยะ จัดให้มีการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูจิตใจ จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคแกผู้ทำงาน การจัดการบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพให้เหมาะสมรวมถึงการดูแลสุขภาพแก่บุตรหลานของพนักงานด้วย จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนและหยุดพักตามสมควร เป็นต้น

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com