จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

 

ผู้ประกอบอาชีพทุก ๆ อาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ การคมนาคม การประกอบธุรกิจหรืออื่น ๆ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้เสมอ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรค์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคน โรคและอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วเรามักที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดให้น้อยลงได้ เพื่อสุขภาพและสวัสดิภาพ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพทุกคนต้องการ

งานสาธารณสุขจึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภท เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเป็นจำนวนมาก ทำงานในสาขาต่าง ๆ มากมาย ในการปฏิบัติงานจึงอาจได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นทุกคนจึงควรศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงปัญหา สาเหตุและแนวทางป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

 

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ปัจจุบันความต้องการทางด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นเนื่องจากคุณภาพของดินเสื่อมลง เกษตรจึงได้นำสารเคมีมาใช้กันอย่างมาก เพื่อหวังให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เครื่องจักรกลหรือเครื่องทุ่นแรงชนิดแปลกใหม่มาใช้ในทางเกษตรกรรม แต่เกษตรกรก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้และวิธีการการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวเกษตรกรและครอบครัว ส่วนสารเคมีที่ตกค้างและทำให้เกิดมลพิษทางน้ำและอากาศด้วย เป็นอันตรายต่อประชาชนโดยส่วนรวม สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงถ้าเกษตรกรขาดความรู้และความชำนาญในการใช้ให้ถูกต้อง และขาดความระมัดระวัง ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน

อันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เกษตรกรผู้มีอาชีพเกษตรกรรมอาจจะประสบอันตรายทั้งต่อสุขภาพและสวัสดิภาพได้ ดังนี้

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

1. อันตรายต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบอาชีพจะได้รับ อันตรายจากสารเคมีและฝุ่นละอองต่าง ๆ ปัจจุบันโดยเฉพาะสารเคมีจำพวกจำกัดศัตรูพืช และ แมลง เมื่อเข้าสู่ร่างกายทั้งทางปาก จมูก หรือผิวหนัง จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น ระคายเคืองที่ตา อาการหน้ามืด ระคายเคืองที่ผิวหนัง อาการชาตามมือและเท้า และมีอาการชักกระตุก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ เป็นต้น

2. อันตรายต่อสวัสดิภาพ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนี้คือ การถูกเครื่องมือ เครื่องจักรทำให้บาดเจ็บ การพลัดตกหกล้ม การถูกใบพัดหรือสายพานเครื่องยนต์ ไฟดูด หรือภัยธรรมชาติ ไฟป่า ฟ้าผ่ากล้องวงจรปิด CCTV พายุ เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

1. คน ถือเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นปัจจัยหลักในการที่ทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุในการประกอบอาชีพ เช่น ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วย สภาพจิตใจ การขาดความรู้ความชำนาญ ความประมาทเลิ่นเล่อในการทำงาน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

2. สิ่งแวดล้อม เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ คือ การใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ สัตว์และพืชที่มีพิษ ฝุ่นละออง รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น

การป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

1. ตัวบุคคล ขณะทำงานดูแลสุขภาพจิตใจและร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอ พร้อมทั้งควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ทำงานตามความสามารถของตน ไม่หักโหม ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ระมัดระวังในการใช้สารเคมี รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อนและหลังใช้ ควรทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเรียบร้อย เป็นต้น

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

2. สิ่งแวดล้อม การป้องกันเกี่ยวกับทางด้านสารเคมี ควรศึกษาจากฉลากและอ่านให้เข้าใจถูกต้อง รู้จักเลือกใช้สารเคมีให้เหมาะสมและถูกต้อง ควรแต่งกายให้เหมาะสมและรัดกุม ใช้สารเคมีตามสัดส่วนที่ระบุอยู่บนลาก ควรเก็บสารเคมีให้เป็นทีเป็นทางมิดชิด ภาชนะที่ใส่สารเคมีไม่ควรล้างในลำคลองสาธารณะ บ่อ และควรชำระร่างกายทันทีให้สะอาดทันทีที่ใช้สารเคมี และควรระมัดระวังสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ เป็นต้น

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com