จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

หลักการป้องอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

การจัดตั้งโครงการความปลอดภัยภายในโรงเรียน หรือ โครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน มีความสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนสาเหตุที่สำคัญมักมาจากตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งโครงการทั้งสองโครงการจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ทุกคนภายในโรงเรียนนั่นเอง

 

cctv         หลักการป้องอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

โครงการความปลอดภัยภายในโรงเรียน

 

“ความปลอดภัย”ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและมีวัตถุประสงค์ในการจัดและการดำเนินการในโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน อาจกล่าวได้ดังนี้

1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ

2. เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุ

3. เพื่อป้องกันการสูญเสียและการบาดเจ็บทางร่างกาย และทรัพย์สิน

4. โรงเรียน บ้าน และ ชุมชน ควรให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบในการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ

5. โรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

องค์ประกอบของโครงการความปลอดภัยภายในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญสำหรับโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน มีอยู่ 3 ประการ ดังนี้

1. โรงเรียนควรจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย

2. ควรจัดการบริการความปลอดภัยภายในโรงเรียน

3. โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

 

การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย

cctv         หลักการป้องอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนจะต้องมีความปลอดภัยซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงในการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย และโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบ ความสะอาดเรียบร้อยในเรื่องต่าง เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร โรงฝึกพลศึกษา รวมถึงสนามและบริเวณโดยรอบ ๆ โรงเรียน

การจัดการบริการความปลอดภัยภายในโรงเรียน

ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียน ที่รักษาไว้ และปรับปรุงส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน การให้บริการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และการให้การรักษาพยาบาล ภายในโรงเรียนเพื่อจัดการบริการความปลอดภัย มีดังนี้ คือ การสำรวจความปลอดภัยในโรงเรียน การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน การแนะนำความปลอดภัยภายในโรงเรียน การจัดทำประกันอุบัติเหตุ การบริการเครื่องอำนวยความสะดวก การให้การบริการด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปและกลับโรงเรียน การจัดการซ้อมเพื่อความปลอดภัย การให้บริการด้านการปฐมพยาบาล และอื่น ๆ เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาภายในโรงเรียน

เป็นกระบวนเพื่อพัฒนาความรู้ และมีทัศนคติหรือจิตสำนึกของความปลอดภัย และรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลงมากที่สุด ในการสอนสวัสดิศึกษา เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากคือ การวางแผนดำเนินการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการดำเนินงานให้บุคลากรมีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน รวมถึงอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูนักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ

cctv         หลักการป้องอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญของการจัดดำเนินงานการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดการเกี่ยวกับงานบริหารการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย เช่น การกำหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การคัดเลือกบุคลากร การเพิ่มความรู้ประสบการณ์ให้กับบุคลากร เป็นต้น

2. การจัดการเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร เช่น การวางนโยบายการศึกษา การจัดพฤติกรรมสวัสดิภาพ เนื้อหาของหลักสูตร การจัดเนื้อหาสวัสดิศึกษา เป็นต้น

3. การจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย เช่น รูปแบบของการจัดสอนความปลอดภัย วิธีการสอนความปลอดภัย การประเมินผลการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น

วิธีการจัดและบริหารงานโครงการความปลอดภัยในโรงเรียน มีวิธีดำเนินการและพิจารณาดังต่อไปนี้

1. การวางแผนการดำเนินการ

2. การจัดและดำเนินงานตามแผน

3. การประเมินผลโครงการความปลอดภัยในโรงเรียน

cctv         หลักการป้องอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

การรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาของนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนาหาแนวทางเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดโดยกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ พอสรุปได้ดังนี้

1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

2. การจัดการบริการด้านความลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

3. การจัดการด้านกิจกรรมและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย

4. การบริหารและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

5. การให้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com