จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การรักษาความปลอดภัยในการจราจรทางบกทำได้อย่างไร?

ความปลอดภัยในการจราจร “การจราจร” เป็นการใช้เส้นทางของคนโดยทั่วไป สัตว์พาหนะ หรือ ยวดยานพาหนะ ที่เคลื่อนไป มา ตามเส้นทางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

การศึกษาเรื่องความปบอดภัยหรือสวัสดิภาพในการใช้เส้นทาง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการจราจรทางบก

2. ความปลอดภัยในการจราจรทางน้ำ

3. ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ

cctv          การรักษาความปลอดภัยในการจราจรทางบกทำได้อย่างไร?

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรทางบก

การเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน จะเห็นได้ว่ามักเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. บุคคล

2. สิ่งแวดล้อม

3. กฎหมาย

สาเหตุที่มาจากบุคคล มักเกิดจากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ คนเดินเท้า ผู้โดยสาร หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ ความบกพร่องของร่างกาย ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ขาดความรู้และความชำนาญ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ การขาดความระมัดระวัง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงการไม่รู้จักป้องกันตนเอง

cctv          การรักษาความปลอดภัยในการจราจรทางบกทำได้อย่างไร?

สาเหตุที่มาจากสิ่งแวดล้อม ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นกัน ได้แก่ สภาพของรถ สภาพของถนนรวมถึงทางเท้า และ ดิน ฟ้า อากาศด้วย เช่น ยางระเบิด เบรกแตก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถชำรุดหรือเกิดการขัดข้อง บริเวณต่าง ๆ ของถนนหนทาง ทางโค้ง ทางแยก ทาเบี่ยง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แสงสว่างของถนนไม่เพียงพอ สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือการเกิดพายุหรือหมอกลงจัด

cctv          การรักษาความปลอดภัยในการจราจรทางบกทำได้อย่างไร?

 

สาเหตุจากกฎหมาย ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ และบทลงโทษหรือค่าปรับที่ไม่เหมาะสม การที่ไม่กำหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขับขี่ ขาดการกวดขัน จับกุม หรือไม่จริงจังเข้มงวดในการพิจารณากับผู้กระทำความผิด ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ถนนตามความพอใจซึ่งมักจะทำให้เกิดอุบัติได้

cctv          การรักษาความปลอดภัยในการจราจรทางบกทำได้อย่างไร?

 

การป้องกันอุบัติเหตุในการจราจรทางบก

เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับจราจรทางบกได้ ดังต่อไปนี้

1. ด้านบุคคล ควรพิจารณาในเรื่องของสุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัยในการขับขี่ การโดยสาร และการเดินเท้า เช่น ผู้ขับขี่จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่มีโรคประจำตัว ควรศึกษาหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทุกคนในเรื่องความปลอดภัยในการจราจร รวมความรู้ในการขับขี่ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และต้องได้รับใบอนุญาตขับรถก่อนการใช้รถ ตรวจสภาพทุกครั้งก่อนใช้งานหรือการนำออกไปใช้ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การเดินข้ามถนนที่ทางม้าลาย หรือในช่องทางที่กำหนด

2. ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันเกี่ยวกับสภาพยวดยานพาหนะ สภาพถนนและสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ความบกพร่อง หรือความผิดปกติของยวดยานพาหนะ การตรวจสภาพยวดยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรนำรถที่มีสภาพไม่พร้อมหรือชำรุดไม่ปลอดภัยมาใช้ รวมถึงสภาพถนนที่ปลอดภัยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการออกแบบ ทางแยก ทางเชื่อม ลักษณะผิวการจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณต่าง ๆ สภาพแสงสว่างบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัย ควรพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย อีกข้อที่ไม่ควรมองข้ามสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วม หมอกลง ไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

3. ด้านกฎหมาย การป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรทางบกที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทางด้านกฎหมาย เช่น ควรออกกฎหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ถ้ามีการทำผิดกฎระเบียบข้อปฏิบัติควรส่งฟ้องศาล หรือให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายดูแลและลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง รวมถึงผุ้ใช้รถใช้ถนนก็ควรให้ความร่วมมือในการสร้างระเบียบวินับและความปลอดภัยและปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com