จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ในสถานที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ควรปฎิบัติอย่างไร?

1.สำหรับงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง

การติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ในสถานที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ควรปฎิบัติอย่างไร?

- จะต้องแน่ใจว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงาน เช่น ถุงมือยาง รองเท้า หุ้มส้นพื้นยาง หมวกแข็ง เป็นต้น

- ถ้าต้องทำงานในบริเวณที่มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 60 เซนติเมตร จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าอย่างดี

- ในกรณีอยู่ห่างจากสายไฟฟ้ามากกว่า 60 เซนติเมตร อาจใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายชนิดรองลงมา

- การทำงานต้องปรึกษาช่างหรือผู้ชำนาญทางไฟฟ้าเสียก่อน จะต้องมีผู้ชำนาญงานควบคุมดูแลการทำงานระหว่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้วย

- คนงานไม่ควรพักผ่อนในบริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง

- การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น

 

2.สำหรับงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงต่ำ - ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะสำหรับงานไฟฟ้าแรงต่ำ - ในกรณีที่อาจมีการสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงต่ำ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือทำการฉนวนอย่างเหมาะสม

การติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ในสถานที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ควรปฎิบัติอย่างไร?

สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากไฟฟ้าขณะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

1.สาเหตุจากตัวพนักงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เอง

• ขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีทางไฟฟ้า

• ขาดความระมัดระวังตัว เพราะไม่เห็นถึงความอันตรายของไฟฟ้า และเพราะใกล้ชิดกับไฟฟ้าอยู่ทุกวันจนเกิดความเคยชิน

• ธรรมชาติของไฟฟ้ามองไม่เห็นและหยั่งรู้ด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น ดมกลิ่น หูฟัง หรือใช้ลิ้นเพื่อชิมรสไม่ได้ จะรู้ต่อเมื่อสัมผัสแล้วเท่านั้น

การติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ในสถานที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ควรปฎิบัติอย่างไร?

2.สาเหตุของระบบการบริหาร

• ขาดความต่อเนื่องทางเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้า โรงงานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวนไม่น้อยที่สร้างมานานกว่า 5 ปีแล้วมีสายไฟทั้งโรงงานรวมกันแล้วยาวกว่า 100 กิโลเมตร แต่ปรากฏว่าไม่มีแบบแปลนวงจรไฟฟ้าในโรงงานที่ถูกต้องประจำโรงงาน ข้อมูลและตัวเลขทางเทคนิคต่างๆของระบบไฟฟ้าในโรงงานก็ไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบและไม่ทันสมัยเสียแล้ว

•มีการต่อเติมเสริมต่อระบบไฟฟ้ากันอย่างไม่เป็นระบบและบ่อยครั้งที่ไม่ถูกหลักทางวิชาการและเมื่อต่อเติมแล้วก็ไม่มีการแก้ไขหรือเขียนเพิ่มเติมลงในแบบแปลน

• ขาดช่างเทคนิคที่มีความสามารถและมีจำนวนที่เพียงพอกับงาน หลายๆโรงงานไม่มีช่างไฟฟ้าประจำหรือมีแต่จำนวนคนน้อยกว่าขนาดของงานมาก จนทำให้ทำงานไม่ทัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการละเลยขาดความเอาใจใส่ของผู้บริหารระดับสูง ต่อเมื่อมีคนถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตลงไปแล้วจึงหันมาเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยด้านไฟฟ้ากันทีหนึ่ง

• ฝ่ายบริหารจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าไฟฟ้าในโรงงานเป็นเรื่องเทคนิคพื้นฐานใครๆ ก็ทำได้จึงมักมองข้ามความสำคัญของช่างไฟฟ้าและความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้าอีกด้วย จึงทำให้งบประมาณและบุคลากรมีน้อยกว่าอัตราที่ควรจะเป็น

• เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ในประเทศไทย มักจะมีราคาแพง และของเลียนแบบที่มีราคาถูกกว่ามีมาก จึงมักพบว่ามีการใช้ของเลียนแบบที่มีราคาสูงและคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือโดยความตั้งใจก็ตาม มีผลให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานต่างๆดังกล่าว ไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพียงพอ

• ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายซ่อมบำรุง เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดในการสั่งการและการประสานงานระหว่างติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv จึงทำให้เกิดอันตรายขึ้นในขณะซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

 

 

 


line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com