BANGKOKPHOTO CCTV

CCTV
 

ประเภทกล้องวงจรปิด

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดมาตราฐาน
    
       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดแบบโดม

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดขนาดเล็ก

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดสปีดโดม PTZ

       Fujiko CCTV  IR Illuminator กล้องอินฟาเรด

       Fujiko CCTV  Non-Pc Base DVR

       Fujiko CCTV  PC Based DVR

       Fujiko CCTV  PC Card DVR

       Fujiko CCTV  Pan/Tile Scanner  CCTV

       Fujiko CCTV  Housing and Bracket

       Fujiko CCTV  CCTV Lens

       Fujiko CCTV  CCTV Monitor

       FUJIKO CCTV  อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

Media Search Co.,Ltd.

 

Together we leve can cctv

สารจาก

Sukumphan cctv

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  


การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมื กับการก่อการร้ายถือเป็นมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อลดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการฝึกฝนให้รู้จักการป้องกันภัยและการสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายไม่เพียง
แต่จะช่วยให้ภัยก่อการร้ายไม่สามารถเข้ามาทำลายหรือสร้างความรุนแรงได้ แต่ยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคื ปลุกจิตสำนึก
ให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชน ร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติและการรู้จักป้องกันตนเองบุคคลให้ครอบครัวและบุคคลในสังคมอีกด้วย
เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำคู่มือ “คนกรุงฯ ร่วมใจ..ระวังภัยให้เมือง” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธภาพรวดเร็วสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองด้วยความสุข และความอบอุ่นใจได้ตลอดไป

 

กรุงเทพฯ
เมืองปลอดภัยสังคม..เต็มไปด้วย..รอยยิ้ม

กรุงเทพมหานคร กับกล้องวงจรปิด
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันกำลังตกอยู่ในภาวะสับสนโดยมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเข้ามา
กระทบอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกการเมืองภายในยังไม่สงบส่งผลให้การค้าและการลงทุนซบเซา
ผู้ประกอบการบางรายปลดพนักงานออกในรายที่ได้รับผลกระทบมากถึงกับปิดกิจการไปก็มี ทำให้ปัญหาการว่างงานรุนแรงขึ้น เมื่อประชาชนขาดรายได้ จึงกลายเปนเงื่อนไขก่อให้เกิดปัญหา เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ฉก ชิง วิ่งราว จี้ ปล้นทรัพย์สิน...เพิ่มมากขึ้น
                  ประเด็นที่น่าวิตกสำหรับผลกระทบที่เกิดจากภาวะความไม่สมดุลของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศก็คือ “ภัย”
ที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ที่มีความซับซ้อน รุนแรง และหลายรูปแบบ อย่างคาดไม่ถึง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลำพังการแก้ไขปัญหาและมาตราการป้องกัน ทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร คงจะไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณเจ้าหน้าที่และงบประมาณมีจำกัด จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีสวนร่วมในการป้องกันภัยในรูปแบบ ซึ่งกรุงเทพมหานครเชื่อว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันเฝ้าระวังและป้องกันอย่างจริงจัง ภัย..ที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจะค่อยๆ ลดปริมาณลง
                  กรุงเทพฯของเราก็จะเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนปลอดภัย การค้าขายก้าวหน้า นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามาพักผ่อน ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะปรากฎให้เห็นก็คือ เมืองหลวงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของเมืองแห่ง “ความสุข” และเต็มเปี่ยมไปด้วย ”รอยยิ้ม” ความสงบสุข ร่มเย็น และปลอดภัย ก็จะหวนคืนมาสู่วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯอีกครั้ง
                  ระวัง..และเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนขยายไปสู่ระดับชุมชนและสังคม หากทุกคนทำได้กรุงเทพฯจะเป็นเมืองปลอด”ภัย”อย่างแท้จริง...

 

ป้องกัน”ภัย”
โจรกรรม - ลักทรัพย์ ในที่พักอาศัย

โจรกรรม ลักทรัพย์ กล้องวงจรปิด


เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในบ้านขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

 • ไม่ทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนเฝ้าดูแลเป็นเวลานาน
 • ก่อนออกจากบ้าน ต้องปิดประตู – หน้าต่างใส่กลอนล็อคกุญแจชนิดมั่นคง แข็งแรง ให้เรียบร้อย
 • ผูกสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน เมื่อต้องออกจากบ้าน ให้ฝากบ้านเพื่อนบ้านช่วยดูแล และที่สำคัญไม่ควรเก็บทรัพย์สินมีค่า
  หรือเงินสดไว้ในบ้าน
 • ต้องไม่ปล่อยให้พื้นทีว่างเปล่าที่อยู่ติดกับที่พักอาศัย มีต้นไม้หรือหญ้าขึ้นสูง เพราะคนร้ายอาจใช้เป็นที่ซ่อนตัวเพื่อหลบหนี ช่วงกลางคืนควรเปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณบ้าน
 • เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์อื่นที่ส่งเสียงดังเพื่อช่วยเตือนภัย
 • เมื่อมีผู้โทรศัพท์มาสอบถามว่า “มีใครอยู่บ้านบ้างหรือไม่” ให้ตอบว่า..”มีคนอยู่หลายคน” เพราะอาจเป็นกลลวง
  เพื่อหาข้อมูลและโอกาสเข้าโจรกรรม
 • ควรเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกลอุบายต่างๆ ของคนร้ายให้กับคนรับใช้หรือผู้ที่พักอาศัยทราบ เพื่อไม่ให้หลงเชื่อเล่ห์เหลี่ยมของคนร้าย
 • การติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV IP CAMERA หรือสัญญาณกันขโมย แจ้งภัยควรใช้ระบบไซเรน เพราะคนร้ายมักกลัวเสียงดัง และทำให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบจะได้ช่วยเหลือทัน
 • เมื่อไม่อยู่บ้านควรเปิดไฟระบบตั้งเวลาปิด – เปิด ทิ้งไว้ในห้องบ้าง เพื่อให้คนร้ายเข้าใจว่ามีคนอยู่ในบ้าน
 • ก่อนเปิดประตูบ้านให้ผู้ใด ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็นคนที่ท่านรู้จักหรือคุ้นเคยหรือไม่
 • ต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวของช่างซ่อม หรือตัวแทนของบริษัต่างๆ ทุกครั้งอย่ายินยอมให้เข้ามาในบ้านโดยไม่แน่ใจว่าเป็น
  บุคคลตามที่อ้างตัวมาจริง
 • จดจำตำหนิรูปพรรณคนแปลกหน้า หรือทะเบียนรถคันที่เข้ามาอยู่ในละแวกหมู่บ้านอย่างผิดสังเกต
 • ให้หยุดรับหนังสือพิมพ์ กรณีไม่มีคนอยู่บ้านหลายวันเพราะหากไม่มีผู้ใดรับจะเป็นจุดสังเกตให้คนร้ายรู้ว่าไม่มีคนอยู่บ้าน
 • ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน,รูปถ่ายและรายละเอียดประวัติส่วนตัวของลูกจ้าง คนงาน หรือคนรับใช้ทุกคน
 • เมื่อทราบเหตุหรือรู้ว่ามีคนร้ายเข้าบ้าน อย่าคิดจับตัวคนร้ายด้วยตนเอง เพราะอาจได้รับอันตราย
  ควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน รปภ. หรือแจ้งตำรวจให้ช่วยจับกุม...

        เมื่อเกิดเหตุแล้ว..ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตจนกว่าจะมี
การตรวจสอบและจัดเก็บพยาน – หลักฐานเรียบร้อยแล้ว แนะนำความจะมีกล้องวงจรปิด เพราะเดี่่ยวนี้กล้องวงจรปิด ราคาถูก

 

วิธีป้องกัน..”ภัย”
ฉก – ชิง – วิ่งราว – จี้ – ปล้น..ร้านค้า

ปล้นร้านทอง กล้องวงจรปิด

ร้านค้าหรือสถานที่ประกอบการขนาดย่อมเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนร้ายมักฉวยโอกาสเข้าปฏิบัติการ...ซึ่งวิธีป้องกันมีดังต่อไปนี้

 • ไม่เปิดร้านหรือสำนักงานเช้าเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ปิดทำการจนค่ำหรือดึกดื่นแม้ว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการก็ตาม และขณะที่จะเปิดหรือกำลังจะปิดร้านค้าหากมีคนแปลกหน้ามาติดต่อการค้าต้องระวังเป็นพิเศษอาจเป็นคนร้ายที่รอจังหวะ
  อยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วควรรีบปฏิเสธ ด้วยการอ้าง ว่าปิดทำการแล้วหรือเพิ่งเปิดร้านยังไม่พร้อมบริการ..อย่าเสียดายลูกค้า หรือคิดว่าจะทำให้เสียฤกษ์การค้าในวันนั้นๆ
 • หากพบว่ามีคนแปลกหน้าเดินวนเวียนไปมาหลายครั้ง หรือท่าทางมีพิรุธ..น่าสงสัย ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
  ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV IP CAMERA) เอาไว้หลายๆ จุด และหมั่นตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 • การติดสัญญาณกันขโมย แจ้งภัย ต้องทำปุ่มกดสัญญาณเอาไว้หลายๆจุด เพื่อให้คนในบ้านที่ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุช่วยกดสัญญาณได้
 • การจ้างคนงานหรือพนักงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวที่ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเข้าทำงานเสมอ
 • ไม่ควรติดกลอนประตู หรือกลอนหน้าต่างด้านนอกเพราะคนร้ายจะใช้เป็นห้องขังเจ้าของได้
 • ไม่ควรปล่อยให้พนักงานอยู่ดูแลร้านเพียงคนเดียว เมื่อต้องหยิบสินค้าหรือสิ่งของจากหลังร้านควรมีผู้อยู่ดูแลหน้าร้าน หรืออยู่กับลูกค้าตลอดเวลา และควรระวังเป็นพิเศษเมื่อมีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันคราวละหลายคน
 • ผูกมิตรกับร้านค้าใกล้เคียง ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ไม่ปล่อยให้มีเพียงเด็กหรือสตรีดูแลสถานประกอบการเพียงลำพัง
 • จัดหาสถานที่ให้สามารถมองเห็นได้จากภายนอกไม่อับทึบหรืออับสายตาจนเกินไป
 • เมื่อเกิดเหตุพยายามสงบสติอารมณ์ แล้วจดจำตำหนิรูปพรรณของคนร้าย การแต่งกาย อาวุธ พาหนะ และเส้นทางหลบหนีให้ชัดเจน..


FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
 
หน้าแรกกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด สินค้ากล้องวงจรปิด วิธีการชำระเงินกล้องวงจรปิด ติดต่อกล้องวงจรปิด